Wat betekent de nieuwe vennootschapswet voor uw onderneming?

Sinds 1 mei 2019 is de nieuwe vennootschapswetgeving van kracht. Nieuwe vennootschappen , die werden opgericht na deze datum, vallen automatisch onder de nieuwe wetgeving. Voor bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen trad de nieuwe wetgeving in werking vanaf 1 januari 2020, waardoor veel vennootschappen hun statuten zullen moeten aanpassen. Let wel, dit dient niet onmiddellijk te gebeuren, u heeft tijd tot 1 januari 2024.

Waar u sinds 1 januari 2020 wel rekening mee moet houden, zijn de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV):

1.Vanaf 2020 moet u de juiste benaming van uw vennootschap gebruiken

Er bestaan nog 5 vennootschapsvormen:

  • de besloten vennootschap (bv)
  • de coöperatieve vennootschap (cv)
  • de naamloze vennootschap (nv)
  • de vereniging onder firma (vof)
  • de commanditaire vennootschap (CommV)

Wanneer u een BVBA heeft, verandert die in een BV. U hoeft hiervoor nog geen statutenwijziging door te voeren, maar het is wel de bedoeling dat u reeds de juiste benaming gebruikt op al uw documenten en communicatie.

2.BV’s verliezen hun kapitaal

De nieuwe wetgeving voorziet geen maatschappelijk kapitaal meer bij de oprichting van een BV. Als oprichter moet u wel een sluitend financieel plan voorleggen en kunnen aantonen dat er een ‘toereikend aanvangsvermogen’ is. Dit kan onder de vorm van kapitaal, inbreng in natura of knowhow.

3.Divenden uitkeren wordt moeilijker

Een dividend uitkeren kan alleen nog wanneer de solvabiliteit én de liquiditeitspositie van de onderneming dat toelaten. Het nettoactief mag niet negatief worden en de vennootschap moet alle schulden voor de komende 12 maanden kunnen betalen.

4.De bestuurdersaansprakelijkheid wordt begrensd

In het oude systeem was de bestuurder onbeperkt aansprakelijk met zijn persoonlijk vermogen. Nu wordt dit bedrag gekoppeld aan de grootte van de onderneming, en ligt de grens tussen 125.000 en 12 miljoen euro. Deze begrenzing geldt enkel voor ‘toevallige lichte fouten’, niet voor grove fouten en bedrieglijk opzet.

5.Geen arbeidsovereenkomst tussen bestuurders en directie

Als bestuurder of directielid van een vennootschap, mag u uw functie enkel nog met een zelfstandigenstatuut uitoefenen, niet als werknemer.

6.Belangenconflict

U mag als bestuurder niet meer deelnemen aan de beraadslaging en de stemming, inzake beslissingen waar u zowel in uw privé als in uw vennootschap een belang hebt. Stel er is een huurcontract tussen uw privé eigendom en uw BV, dan dient u dit conflict voor te leggen aan de algemene vergadering, tenzij u de enige aandeelhouder bent. Dan kunt u wel zelf beslissen.

7.Samenstelling raad van bestuur

In bepaalde gevallen, zal u de samenstelling van de raad van bestuur moeten aanpassen. De nieuwe wet laat bijvoorbeeld niet meer toe dat een fysieke persoon in de raad van bestuur zetelt, zowel als bestuurder en als vaste vertegenwoordiger van een vennootschap, die eveneens bestuurder is.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie. Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Ons team staat voor u klaar.

(bron: De Tijd)