Maatregelen voor bedrijven die getroffen zijn door het Coronavirus

De Vlaamse regering treft maatregelen voor Vlaamse bedrijven, die in financiële moeilijkheden komen door het Coronavirus:

1.Crisiswaarborg ParticipatieMaatschappij Vlaanderen

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Deze maatregel is bedoeld voor bedrijven, die door de Coronacrisis hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of facturen niet kunnen betalen. Zo kan u als ondernemer een overbruggingskrediet voor 75% bij uw bank laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

Meer info: https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

2.Hinderpremie

Voor ondernemingen die wegens de Coronacrisis volledig moeten sluiten, voorziet de hinderpremie in deze tegemoetkomingen:

 • Eenmalige premie van 4000€
 • Wanneer de zaak na 21 dagen nog gesloten blijft, 160€ per dag

Ondernemingen die in het weekend moeten sluiten, vallen terug op deze premies:

 • Eenmalige premie van 2000€
 • Wanneer de zaak na 21 dagen nog moet sluiten, 160€ per dag

Restaurants die overschakelen op afhalen en frituren die hun eetzaal moeten sluiten, kunnen genieten van deze premies:

 • Eenmalige premie van 4000€
 • Wanneer deze situatie na 21 dagen blijft aanhouden, 160€ per dag

3. Flexibiliteit inzake voorwaarden steunmaatregelen en subsidies VLAIO

Bedrijven die door de Coronacrisis hun betalingstermijnen voor subsidies niet kunnen nakomen, kunnen bij VLAIO een verlenging van de termijnen aanvragen. Dit kan via e-mail of op het gratis nummer 0800 20 555 .

4. Uitstel betaling onroerende voorheffing

De regering heeft beloofd dat de onroerende voorheffing pas in september zal geïnd worden. Normaal gebeurt dit vanaf mei.

5.Tien federale maatregelen ter ondersteuning van ondernemingen en zelfstandigen, die in de problemen komen door de Coronacrisis

5.1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht wordt verlengd met 3 maanden, tot 30 juni 2020, en kan ook worden ingeroepen in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Zo kunnen ondernemingen bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen zetten.

5.2.Uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid worden verhoogd van 65 naar 70 procent.

5.3.Voor de betaling van de werkgeversbijdragen zal een betalingsplan aanvaard worden.

5.4.Ondernemingen mogen hun btw-aflossingen spreiden in de tijd met een betalingsplan en worden vrijgesteld van boetes.

5.5.Ook voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing kan u een betalingsplan aanvragen, zonder boetes.

5.6.Mogelijk tot uitstel van betaling personenbelasting- en vennootschapsbelasting.

5.7.Wanneer de inkomsten door de Coronacrisis teruglopen en daardoor teveel vooraf betaald werd, kan u een verlaging van de bijdrage aanvragen.

5.8.Voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten en de vrijstelling van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen toegestaan.

5.9. Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in tijden van Corona

Wanneer u uw zaak moet sluiten ingevolge de Coronacrisis, op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, heeft u mogelijks recht op een vervangingsinkomen. Deze financiële uitkering wordt maximum 12 maanden uitbetaald.

Wie komt in aanmerking voor dit overbruggingsrecht?

 • Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxi-statuut) kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. Dus ook zelfstandigen die pas na 1 januari 2019 gestart zijn of die vroeger zelfstandige in bijberoep waren, of zelfstandigen die nog onbetaalde sociale bijdragen hebben.
 • Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep kunnen het overbruggingsrecht niet aanvragen.

Wanneer heeft u recht op een uitkering overbruggingsrecht?

 • U bent actief in de horeca. Dit geldt ook wanneer uw zaak niet helemaal gesloten is, en u nog afhaalmaaltijden aanbiedt, aan huis levert of wanneer uw hotel nog open blijft.
 • Uw bedrijf is actief in een andere sector dan de horeca en werd verplicht om volledig of gedeeltelijk te sluiten.
 • Wanneer u uw activiteiten minstens 7 dagen onderbreekt, omdat u te weinig klanten heeft of uit voorzorg voor het Coronavirus.
 • U moet in België wonen
 • U mag tijdens de onderbreking van uw werkzaamheden niet als werknemer aan de slag gaan
 • U mag geen andere uitkering genieten
Mag u als bestuurder nog een bezoldiging ontvangen in de periode waarin u overbruggingsrecht geniet?
 • ja, u mag als bedrijfsleider nog een bezoldiging of een voordeel alle aard ontvangen
 • Voorwaarde is dat er gedurende minstens 7 dagen géén activiteiten meer worden uitgeoefend in uw bedrijf

Wat wordt verstaan onder geen activiteit? Hierop zijn enkele uitzonderingen van toepassing:

 • U mag wel nog kleine taken uitvoeren om het voortbestaan van uw onderneming, van uw activiteit te verzekeren
 • U mag gerust nog telefoons en e-mails beantwoorden
 • Oefent u een zorgberoep uit, dan mag u tijdens die 7 dagen van inactiviteit wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische gevallen
Bedrijven die door de overheid tot volledige of gedeeltelijke sluiting verplicht werden, hebben altijd recht op het overbruggingsrecht. Ook als u nog gedeeltelijk blijft verder werken. We kunnen dit best illustreren met enkele voorbeelden:
 • Een restaurant levert afhaalmaaltijden in plaats van publiek in de zaak te ontvangen
 • Een kapper moet sluiten in het weekend, maar is wel open in de week
 • Als garagist kan u nog spoedherstellingen uitvoeren, terwijl uw toonzaal gesloten is
 • Een kledingzaak kan blijven verkopen via hun webshop
 • Een bakkerij die haar tea-room moet sluiten, blijft wel open als bakker
Dus verplichte sluiting - volledig of gedeeltelijk - geeft u altijd recht op overbruggingsrecht.
  Welke bedragen ontvangt u? Wanneer het gaat om een ‘gedwongen onderbreking - gebeurtenis met een economische activiteit’, waarbij u uw activiteiten tenminste 1 maand onderbreekt, ontvangt u deze uitkering:
  • Zelfstandige zonder gezinslast: 1291.69€ per maand
  • Zelfstandige met gezinslast: 1614.10€ per maand

  Wanneer het gaat over een gedwongen onderbreking van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen ligt de uitkering tussen 25 en 100% van de maandelijkse uitkering:

  • 7 tot 13 dagen onderbreking zonder gezinslast: 322.92€ | met gezinslast: 403.53€
  • 14 tot 20 dagen onderbreking zonder gezinslast: 645.84€ | met gezinslast: 807.05€
  • 21 tot 27 dagen onderbreking zonder gezinslast: 968.77€ | met gezinslast: 1210.58€
  • 28 of meer dagen onderbreking zonder gezinslast: 1291.69€ | met gezinslast: 1614.10€

  Tijdens deze periode behoudt u maximaal 4 kwartalen uw rechten op medische verzorging, gezinsbijslag en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. U bouwt geen pensioenrechten op.

  Aanvraagprocedure overbruggingsrecht

  U kan het overbruggingsrecht aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds. U moet uw aanvraag indienen voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin u de zelfstandige activiteit hebt stopgezet.

  5.10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten
  De overheid zal geen boetes opleggen bij vertraging of niet-uitvoering van overheidsopdrachten, wegens de Coronacrisis.

  6.Uitstel van betaling BTW en bedrijfsvoorheffing

  De FOD Financiën voorziet in een automatisch uitstel van betaling van 2 maanden voor btw en bedrijfsvoorheffing. U moet geen boetes of interesten betalen.

  Voor wie geldt dit uitstel?

  Betreft BTW:

  • Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
  • Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
  • Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

  Betreft bedrijfsvoorheffing:

  • Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
  • Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
  • Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

  Naast dit automatische uitstel van betaling kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Deze voorzien in:

  • Bijkomende betaaltermijnen
  • Vrijstelling van nalatigheidsintresten
  • Kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling

  7.Uitstel van betaling personenbelasting en vennootschapsbelasting

  Voor de betaling van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maandenworden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

  Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

  (bron: Voka, Vlaio, ITAA)